செவ்வாய், 4 டிசம்பர், 2012

9 While Loop பில் பல ரகம்

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 20

 
முந்தைய பாகத்தில் while loop பானது ஒரு condition true வாக இருக்கும் வரையில் குறிப்பிட்ட statement களை திரும்பத் திரும்ப execute செய்யும் என்பதை பார்த்தோம் அல்லவா? அதனை சற்று நினைவுபடுத்தி பார்த்துவிட்டு மற்றவைகளை பார்ப்போம்.

WHILE this_boolean_condition_is_true
BEGIN
  execute these statements
  your statements here
END

இது எவ்வாறு வேலை செய்ததென்று பார்த்தோம்?